top of page

Regulamin zakupu biletów

Postanowienia Ogólne

1.1. Definicje

W niniejszym regulaminie stosujemy następujące definicje:

  • "Sklep" oznacza tremawarszawa, prowadzony przez Klubokawiarnia sp.z.o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 13

  • "Klient" oznacza osobę fizyczną lub prawną, która dokonuje zakupu biletów w Sklepie.

  • "Bilety" oznacza bilety na koncerty, które są dostępne do zakupu w Sklepie.

  • "Organizator" oznacza podmiot organizujący koncerty, na które można zakupić bilety w Sklepie.

1.2 Informacje o firmie 

Klubokawiarnia Trema sp.z.o.o

NIP: 7011048818

KRS: 0000917934

Regon: 389784247

1.3. Informacje kontaktowe

Adres Sklepu: ul. Poznańska 13, 00-680 Warszawa

Adres e-mail: kontakt.trema@gmail.com

Telefon kontaktowy: 690 521 443

2

Zakupy Biletów

2.1. Dostępność biletów

Sklep dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność biletów na koncerty. Jednakże dostępność może się zmieniać w zależności od decyzji Organizatora.

2.2. Proces zakupu

Klienci mogą zakupić bilety poprzez stronę internetową Sklepu lub osobiście w siedzibie Sklepu. Proces zakupu online jest opisany na stronie internetowej Sklepu.

2.3. Opłaty i ceny

Ceny biletów są określone przez Organizatora. Klient ponosi dodatkowe opłaty związane z zakupem biletów, takie jak opłaty transakcyjne, o których informacja jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.

2.4 Termin Realizacji zamówień 

Klient otrzymuje bilety od razu po opłaceniu transakcji w formie elektronicznej na mail podany w formularzu zakupu.

3

Warunki Zakupu

3.1. Wiek Klienta

Klient, który chce zakupić bilety na koncert, musi być osobą pełnoletnią lub posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

3.2. Ograniczenia ilościowe

Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zakupionych biletów przez jednego Klienta w celu zapobieżenia spekulacjom.

4

Zwroty i Reklamacje

4.1. Zwroty

Zwroty biletów są możliwe tylko w przypadku odwołania lub przełożenia koncertu przez Organizatora. W innym przypadku bilety nie podlegają zwrotowi. Zakupione niewykorzystane bilety na koncercie nie przechodzą na kolejny koncert.

4.2. Reklamacje

Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych biletów w terminie 14 dni od daty zakupu. Reklamacje należy składać pisemnie na adres e-mail Sklepu. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni.

5

Ochrona Danych Osobowych

5.1. Prywatność

Sklep dba o prywatność danych osobowych Klientów. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Sklepu.

6

Postanowienia Końcowe

6.1. Zmiany w regulaminie

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej Sklepu.

6.2. Postanowienia ważności

Jeśli którykolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznany za nieważny lub nieskuteczny, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy.

6.3. Prawo właściwe

Niniejszy regulamin podlega prawu Polskiemu i wszelkie spory wynikające z jego stosowania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

bottom of page